Rozpočet 2010

Návrh rozpočtu pro rok 2010


Ke stažení: Návrh rozpočtu pro rok 2010

Zpráva o výsledku hospodaření


Ke stažení: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2010
Ke stažení: Hodnotící zpráva za rok 2010

Příjmy  
Daň z příjmu fyzických osob - závisl. činnost 180 000,-
Daň z příjmu fyzických osob - samost. činnost 25 000,-
Daň z příjmu fyzických osob - kapitálový výnos 15 000,-
Daň z příjmu právnických osob 280 000,-
Daň z přidané hodnoty 410 000,-
Poplatek z odpadů 65 000,-
Poplatek ze psů 5 000,-
Správní poplatky 1 000,-
Daň z nemovitostí 130 000,-
Daňové příjmy celkem 1 111 000,-
Podnikání v zemědělství - nájem z pozemků 23 000,-
Pěstební činnost - prodej dřeva 20 000,-
Odvádění a čištění odpadních vod - stočné 6 000,-
Vodní díla v zeměď. krajině - pronájem 2 000,-
Sběr a svoz komunál. odpadů - třídění 3 000,-
Činnost místní správy - jiné příjmy 2 000,-
Obecné příjmy z finančních operací - úrok 33 000,-
Nedaňové příjmy celkem 89 000,-
Příjmy celkem 1 200 000,-


Výdaje  
Nákup materiálu 20 000,-
Nákup služeb - práce v lese 40 000,-
Pěstební činnost celkem 60 000,-
Silnice - nákup služeb 30 000,-
Pitná voda - nákup služeb - poplatky 10 000,-
ČOV - kanalizace 1 500 000,-
Odvádění a čištění odpad. vod - služby 6 000,-
Neinvestiční transfery obcím - základní školy 80 000,-
Knihy pro obecní knihovnu 5 000,-
Ostatní záležitosti kultury - věcné dary 10 000,-
Využití volného času dětí - nákup materiálu a potřeb 5 000,-
Veřejné osvětlení - elektrická energie 60 000,-
Veřejné osvětlení - opravy a udržování 10 000,-
Veřejné osvětlení celkem 70 000,-
Sběr a svoz komunálního odpadu 130 000,-
Požární ochrana - nákup materiálu 40 000,-
Požární ochrana - opravy a udržování 10 000,-
Požární ochrana - příspěvek občanským sdružením 15 000,-
Požární ochrana celkem 65 000,-
Zastupitelstvo obce 200 000,-
Zdravotní pojištění - odvod 18 000,-
Činnost místní správy - platy zaměstnanců 10 000,-
Ostatní osobní výdaje - dohody provedení práce 100 000,-
Knihy, učební pomůcky, předpisy 18 000,-
Drobný hmotný majetek 10 000,-
Nákup materiálu - ostatní potřeby 50 000,-
Elektrická energie 11 000,-
Služby pošt 3 000,-
Služby telekomunikací 20 000,-
Služby peněžních ústavů - pojištění 10 000,-
Služby školení a vzdělávání 1 000,-
Služby zpracování dat, údržba PC 115 000,-
Nákup ostatních služeb 50 000,-
Opravy a udržování 77 000,-
Pohoštění 3 000,-
Neinvestiční transfery obcím - za přestupkovou komisi 3 000,-
Platby daní a poplatků 7 000,-
Dary obyvatelstvu 10 000,-
Celkem 498 000,-
Služby peněžních ústavů - poplatky z účtů 13 000,-
Výdaje celkem 2 700 000,-Rozpočtový výhled


Ke stažení: Rozpočtový výhled pro rok 2011
Ke stažení: Rozpočtový výhled pro rok 2012


Zpět